NEREGULI FINANCIARE LA SC ATT SA

in

Tags 

administratie

   Într-un raport al Curții de Conturi adus la cunoștința Consiliului Local Sighișoara, în ședința ordinară a lunii ianuarie, se prezintă o serie de nereguli identificate în activitatea SC ATT SA. În urma controalelor făcute pe situațiile financiar-contabile aferente perioadei 01.01.2011 – 30.09.2014, Curtea de Conturi a găsit o serie de nereguli, ca urmare a încălcării, printre altele, a Legii contabilității (nr. 82/1991), a Codului Fiscal, a OUG nr. 40/1999 (privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe), a Contractului de concesiune a transportului public local de călători, a Legii 92/2007 (privind serviciile de transport public local), a OG nr. 97/1999 (privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare) și a OUG nr. 109/2011 (privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

   Printre nereguli au fost constatate:

“Denaturarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare ca urmare a existenței unor neconcordanțe între datele înregistrate în evidența tehnico-operativă a activelor imobilizate față de cele din evidența contabilă analitică și sintetică a societății comerciale, valoarea estimată a abaterii fiind de 134.090 lei. Consecința este denaturarea situațiilor financiare anuale, ele nereflectând valoarea reală a patrimoniului entității în perioada supusă verificării”;

“Entitatea verificată nu a înregistrat în evidența contabilă, în conturi în afara bilanțului, activele fixe corporale în sumă de 137.036.540 lei, preluate de la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sighișoara în baza contractelor de concesiune încheiată”;

“Menținerea în conturi de creanțe și datorii a sumei totale de 128.024 lei, reprezentând clienți incerți și penalități de întârziere”;

- “Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea în vederea încasării veniturilor proprii reprezentând chirii pentru spații - din fondul locativ de stat, blocuri ANL și spații cu altă destinație, primite în administrare de la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sighișoara, în valoare estimată de 164.420 lei”;

- “Neaplicarea prevederilor legale privind urmărirea în vederea încasării în contul societății comerciale a sumei de 117.134 lei, reprezentând restanțe la plata chiriei pentru spații din fondul locativ de stat, locuințe ANL și spații cu altă destinație, preluate în administrare de la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sighișoara”;

- “Nu au fost respectate prevederile Contractului nr. 624/14.01.2009 de concesionare a transportului public local de călători în Municipiul Sighișoara, privind achitarea la termenul stabilit a redevenței datorate bugetului local, în valoare estimată de 15.455 lei. Consecința este diminuarea veniturilor cuvenite bugetului local”;

- “Stabilirea eronată a cuantumului subvențiilor care se plătesc din bugetul local al Municipiului Sighișoara pentru acoperirea diferenței între costurile înregistrate de operatorul de transport public local de călători și sumele încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor, prin includerea nejustificată în deconturile întocmite a unor cheltuieli de personal în sumă totală de 202.806 lei.“

   În concluzie raportul spune: La nivelul unității verificate nu au fost realizate toate premisele în vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice de către societatea verificată, că modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității verificate nu au fost în totalitate în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea verificată și nu respectă în totalitate principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. Cu alte cuvinte SC ATT SA nu și-a făcut treaba, ba mai mult, pe alocuri a încălcat și legile. Suma totală identificată în aceste nereguli se ridică la 137.798.469 lei (aproximativ 31 milioane euro). Pentru remedierea deficiențelor Curtea de Conturi a aplicat mai multe măsuri, stabilind termene limită de realizare și obligând operatorul să comunice rezultatele obținute.

   SC ATT SA are ca principale domenii de activitate transportul public de călători în Municipiul Sighișoara, administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat precum și producerea și distribuirea energiei termice. Ea s-a constituit în anul 1998 prin restructurarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Locativă și Transport Urban de Persoane Sighișoara și funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Delegarea gestiunii s-a făcut începând din anul 1998 și a fost prelungită și modificată prin mai multe Hotărâri de Consiliu Local și acte adiționale. Durata contractelor de concesiune s-a prelungit în anul 2013 și este valabilă până în anul 2018.

    Capitalul social este de 461.190 lei, fiind divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei. Potrivit statului de funcții societatea are 108 angajați, din care 9 sunt în posturi de conducere, iar 99 în posturi de execuție.

Redacția

Sursă fotografii: Internet