DIN CULISELE ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.03.2019

in

Tags 

administratie

   În 28 Martie 2019 a avut loc a treia ședință ordinară a Consiliului local din acest an. Ordinea de zi a cuprins inițial 20 de puncte, dar a fost completată ulterior cu încă 3 puncte. Vă prezentăm o scurtă radiografie a acestei ședințe, cu mențiunea că ordinea de zi și procesul verbal pot fi analizate aici.

1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 5439/27.02.2019, prin care Asociația Culturală Kitharalogos, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 77, Bl. G6, Sc. 1, Ap. 16, Sector 4, solicită închirierea cu titlu gratuit a Sălii Festive a Primăriei Municipiului Sighișoara în vederea susținerii unui concert de muzică clasică, în data de 13 septembrie 2019. Nu au fost discuții.

2. Raport nr. 6.059/III/05.03.2019 privind activitatea Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2018. Nu au fost discuții.

3. Raport nr. 6.058/III/05.03.2019 privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Sighișoara 2018. Nu au fost discuții.

4.Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighișoara a donației unui bun mobil din partea orașului Dinkelsbühl (o mașină de pompieri cu scară, fabricată în anul 1991 pe care oraşul Dinkelsbühl o casează). Ȋn urma corespondenţei dintre orașul Sighișoara si orașul Dinkelsbühl s-a constatat oportunitatea primirii acestei mașini, care ar putea fi folosită la toaletarea copacilor, îndepărtarea ţurţurilor, etc. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a întrebat dacă este necesară această donație și dacă avem nevoie de un utilaj vechi. De ce nu se achizitioneaza utilaje noi si de calitate? I-a răspuns domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru, care a motivat primirea acestei donații prin faptul că ISU nu mai poate ajuta municipalitatea cu îndepărtarea ţurţurilor și cu toaletarea anumitor copaci înalți. Alte discuții nu au mai fost, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2019. Domnul viceprimar Toth Tivadar (UDMR) a propus ca amendament adăugarea în lista evenimentelor a „Zilei limbii maghiare” în data de 13 octombrie, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a propus ca amendament adăugarea pe lista evenimentelor a premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade şi la examenul de bacalaureat. Domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel (PSD) a propus şi premierea elevilor cu rezultate la diferite concursuri școlare. S-a propus ca dată de premiere 1 decembrie, în Sala Festivă a Primăriei. Alte discuții nu au fost, iar amendamentul și proiectul completat au trecut cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 și nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local  Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L, care a cerut majorarea tarifelor la parcare (prin SMS) și modificarea tarifului la cântărire practicat la stația de sortare a deșeurilor. Nu au fost discuții despre această hotărâre, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara. S-a cerut modificarea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Achiziţii, Accesare Fonduri Europene şi Management Proiecte, in funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea de bunuri. Funcția a rămas vacantă în urma încetării mandatului domnului consilier Pop Claudiu (UIPS). Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian susține că UIPS nu mai dorește această funcție şi îl propune în comisie pe domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel. Alte discuții nu au fost, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică. 22 de cereri au fost depuse în acest sens. Închirierea terenurilor pentru amenajarea de terase sezoniere se poate face în perioada cuprinsă între 1 Aprilie și 31 Octombrie. Chiria a fost stabilită prin H.C.L. la 10 lei/mp/lună. Terasele sezoniere au un program de funcționare stabilit prin H.C.L., între orele 6 și 24.00. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice. Prelungirea contractului de închiriere pentru un teren cu destinația curte situat în Sighișoara str. Codrului nr. 37 şi prelungirea contractului de închiriere al imobilului din str. Cositorarilor nr 1-3 , cu destinația toaletă publică. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere. Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe închiriate de la 43 mp la 88 mp, teren cu destinația curte situat în str. Şcolii nr 11. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere, prin care S.C. TRANSTEX S.R.L. renunță la închirierea a 8 locuri de parcare de pe strada Târnavei nr. 2, motivat de faptul că societatea îşi restrânge activitatea. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia. S-a solicitat preluarea unui contract de închiriere a unei locuințe situate în str. Caisului nr. 5 și modificarea suprafeței închiriate conform măsurătorilor efectuate. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere. S-a cerut preluarea contractului de închiriere al unui teren situat în str. Șt. O. Iosif nr. 23 , teren cu destinaţia curte şi grădină, şi a terenului în suprafață de 130 mp situat în str. A. Vlaicu f.n. teren cu destinaţia grădină. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 1 - spațiu prestări servicii, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Morii nr.1. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. I și nr. II, parte din imobilul monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Zidul Cetății nr. 3. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului de natură teren situat în Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.7A, înscris în C.F. nr. 56652, sub nr. top. 3310/2 (nr. C.F. vechi 9720 (A+1), transcris din C.F. nr. 5387), în suprafață de 56,00 mp. S-a radiat dreptul de concesiune al S.C. Premier S.R.L. asupra terenului din str. Mihai Viteazu, nr. 7A și se înscrie dreptul de concesiune al Guldas Nusret, actualul concesionar al terenului. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 254/29.11.2018, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. S-au repartizat două apartamente:

   I. Apartamentul nr. 19, situat în Municipiul Sighişoara, str. Panseluțelor nr. 14, compus din 1 (una) cameră și dependințe, domnului Suciu loan - Sorin.

   II. Apartamentul nr. 5, situat în Municipiul Sighişoara, str. Miron Neagu nr. 4, compus din 1 (una) cameră și dependințe, doamnei Popescu Paula - Adina.

   S-au eliminat anumite persoane din lista de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a întrebat dacă în această listă se află persoane care au acţionat Consiliul Local sau Primăria în judecată. I s-a răspuns că nu, cei care sunt pe listă au primit locuinţe sau au renunţat la cerere. Alte discuții nu au fost. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale și modificarea unor contracte de concesiune. S-a aprobat îndreptarea unei erori materiale, în sensul modificării numelui concesionarului şi prelungirea concesiunii unei pășuni din satul Hetiur. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Se trece la punctele suplimentare :

   Adresa nr. 7987 din 21 03 2019. Este vorba despre cererea doamnei Palcu Alexandrina, care solicită o locuință în regim social la parter, deoarece are un frate grav bolnav care nu se poate deplasa. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) întreabă dacă executivul are ceva de spus. Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru îi răspunde că nu sunt locuințe care se pot repartiza. Alte discuții nu au fost.

   Convocator AGA S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., prin care se convoacă adunarea generală a asociaților ai S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. în data de 07.05.2019 pentru aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor creanțe ale municipiului Târgu Mureș. Nu au fost discuții.

   Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune ap. II str. Justiţiei nr. 7. Doamna arhitect susține că municipiul ar trebui să-şi exercite dreptul, prin faptul că acest imobil necesită salvat deoarece este un monument istoric valoros. Posibilitatea obținerii de fonduri externe nu există deoarece municipiul nu deține tot imobilul, doar o parte din el. În al treilea rând există posibilitatea obținerii de fonduri pentru renovare de la Ministerul Culturii. Susţine că este necesară crearea unui centru cultural Internaţional, deoarece se simte lipsa culturii la Sighișoara. Nu în ultimul rând mutarea unei părţi a Muzeului de Istorie la parter ar impune restaurarea întregii clădiri.

   Domnul consilier Ștefănescu Constantin (PNL) le aduce aminte colegilor din Consiliu că nu au fost bani pentru renovarea totală a spitalului deci pentru această clădire ar fi ? Nu contestă această achiziție, dar discuţia cu vânzătorul a avut loc anul trecut, de atunci se putea anexa un plan de afaceri, ce ar însemna viitoarea investiție în acest imobil. Nu vrea să se creadă că este împotriva cumpărării şi crede că orașul ar fi putut cumpăra si alte clădiri monument istoric. Speră ca această clădire să nu aibă soarta fostului orfelinat, clădire cumpărată de municipalitate și lăsată în paragină.

   Domnul consilier Grabcev Adrian (PSD) apreciază iniţiativa de reintroducere a cererii pe ordinea de zi, dar pentru că nu există un plan de management şi pentru că renovarea ar implica fonduri importante, susţine că ar putea ajunge o povară la buget şi că anumite clădiri monument istoric au ajuns pe mâna unor afacerişti, și nu sunt o povară, dimpotrivă aduc bani la buget.

   Domnul consilier Colceriu Iosif - Dan (PNL) susține că municipalitatea ar trebui să mai şi cumpere nu doar să vândă. Susține că prețul nu este mare deoarece o casă pe „Valea Dracului” s-a vândut zilele trecute cu 176.000 euro și că trebuie folosită această oportunitate.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) întreabă colegii din Consiliu cum se pot exprima prin vot asupra acestui drept de preempţiune după ce cu o lună în urmă s-a votat împotriva achiziţiei. În al doilea rând întreabă cine va administra această cladire? De unde știm că suma de vânzare este prețul de piață corect, având în vedere că sunt bani publici. Își menține punctul de vedere că votul este tardiv și că ar fi trebuit făcute dezbateri publice, ar fi trebuit transparență. Nu i se pare normal ca după votul din Consiliu să fie dezbaterea publică la inițiativa cetățenilor. A tot susținut în Consiliu și până acum să se ajungă la un „punct zero” și să se meargă altfel, să nu mai existe tot timpul dedesubturi. Nu este interesat de zvonurile de prin oraș, este interesat ca el și colegii lui din Consiliu să nu încalce legea.

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru (PSD) îi răspunde legat de transparenţă că în ședința din octombrie s-a discutat de această clădire şi că nu vede ca din punct de vedere al transparenţei să fie vreo problemă. Legat de expertiză, susține că s-a comparat suma pe care o cere vânzătorul cu valoarea de inventar pe care o deține municipiul. Municipiul are 460 mp de teren la o valoare de aproximativ 200.000 de lei. Vânzătorul are 2100 mp de teren şi etajul 2, deci dacă am converti valoarea terenului în lei etajul ar fi gratis.

   Domnul consilier Burghelea Bogdan - Ioan (UIPS) susține că, potrivit legii, municipalitatea ar fi trebuit să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 zile de la data înregistrării înștințării. Această dată ar fi fost 31.01.2019, dată de la care ar fi trebuit să curgă acele 15 zile. Deci, în 15-16.02.2019 municipalitatea ar fi trebuit să își exercite acest drept. Întreabă ce se întâmplă dacă nu ne exercităm dreptul de preempțiune. Se schimbă un proprietar cu altul și dacă ar fi un plan de cumpărare s-ar putea negocia și cu viitorul proprietar. Conform părerii dânsului, municipalitatea nu și-a exprimat dreptul de preempțiune în termenul legal.

   Domnul consilier Ciotloș Ioan (UIPS) îl întreabă pe domnul director al muzeului Teşculă Nicolae dacă ar avea banii pentru achiziție, câți bani ar fi necesari pentru realizarea unui muzeu acolo, cât ar costa şi în cât timp s-ar amortiza investiția. Susține că avem o grămadă de clădiri istorice pentru care nu sunt bani, că cetatea este degradată, că simbolul orașului - Turnul cu ceas are mari probleme şi că dacă sunt bani la Ministerul Culturii pentru monumentele istorice de ce nu s-au accesat acele fonduri până acum? Nu neagă necesitatea, dar are semne de întrebare asupra oportunității și asupra faptului ca această clădire să devină muzeu.

   Domnul Teşculă Nicolae îi răspunde că o parte din clădire este în administrarea muzeului şi că pe partea care o administrează încearcă să facă anul acesta reparații la instalațiile de electricitate și încălzire, după care ar urma achiziția vitrinelor muzeale.

   Domnul consilier Ciotloș Ioan îl întreabă de câți bani ar fi nevoie şi în cât timp s-ar putea deschide noua secție a muzeului.

   Domnul Teşculă Nicolae îi răspunde că dacă sunt bani, pentru partea pe care o deține muzeul, încearcă să se deschidă peste un an sau doi.

   Domnul Ciotloș întreabă de câți bani aproximativ ar fi nevoie. I se răspunde că nu se știe de câți bani, pentru că aceste lucrări necesită un DALI , nu se pot da estimări.

   Domnul Ciotloș susține că acest gen de lucrări s-au mai făcut şi se poate da un deviz aproximativ, cu o eroare de câteva procente şi că nu ar dori să se spună că toată lumea vrea muzeu acolo şi consilierii se opun.

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru este de părere că termenul de exercitare al dreptului de preempțiune nu a fost depășit şi că se pot relua discuțiile cu firma care deține restul imobilului.

   Domnul Mihai Șerengheu susține că dacă toți din sală sunt de acord cu achiziționarea, după ce se votează să se stea la discuții cu proprietarul, pentru a stabilii niște termene, pentru a se organiza, pentru a vedea de unde vin banii, cât costă reparațiile. I se răspunde că nu se poate face un deviz pe ceva ce nu ne aparține.

   Domnul Burghelea Bogdan susține că din discuția asta a reieșit că s-au purtat discuții şi negocieri cu vânzătorul, are sentimentul că executivul a forțat consiliul să achiziționeze clădirea la un preț prestabilit.

   Doamna Nicoleta Peter ia cuvântul şi vorbește în numele tuturor colegilor de la asociațiile din Sighișoara şi transmite susținerea totală a comunităţii, asigură susținerea tuturor ONG-urilor locale în parteneriate cu Primăria. Susține că această clădire este o oportunitate pentru oraș deoarece nu mai avem alte clădiri în oraș şi ne asigură că putem face ceva în oraș.

Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru- întreabă câți consilieri locali au văzut în ultimul timp clădirea?

Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian raspunde cum sa vedem cladirea dacă este închisă tot timpul? Si nimeni nu ne-a invitat sa o vedem?

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru îi răspunde că nu se poate lăsa clădirea deschisă şi că oricine poate vedea clădirea dacă vine să spună că vrea să o vadă.

Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian raspunde ca aceste discutii sunt la nivel de gradinita.

   Alte discuții nu au fost, iar proiectul a fost respins cu 3 voturi pentru, 9 abțineri și 6 voturi împotrivă.

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Este propus din partea PSD domnul Marcu Gheorghe. Nu au fost alte propuneri, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   La diverse, domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian susține că există o solicitare din partea locuitorilor de pe str. Take Ionescu în urma reglementărilor de circulație, să se facă repartizarea locurilor de parcare în aşa fel încât să nu fie probleme. I se răspunde că s-au făcut demersurile şi că o să se rezolve.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian mai are o problemă legată de centrul de informare turistică, pentru că în ultimele reportaje din presa națională a apărut faptul că la centrul de informare se împart pliante cu operatori naționali de turism, iar pliantele cu Sighișoara sunt ținute în dulap. Dacă tot sunt pliante cu operatori de turism ar trebui să se pună pliante cu operatori locali de turism şi cu oferte de petrecere a timpului liber din zonă. Susține că pliantele cu Sighișoara ar trebui oferite gratuit, pentru a se promova mai eficient oraşul. Părerea dânsului este că centrul nu este bine poziționat, fiind prea aproape de cetate şi că ar trebui pus un centru de informare în zona gării.

   Domnul consilier Duma Felix - Lucian (UIPS) susține că pe teritoriul Sighișoarei, în zona dinspre Şaeş, sunt foarte multe gunoaie aruncate și că ar trebui luate măsuri.

   Domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel (PSD) propunne autorităţilor locale, în numele grupului de consilieri ai PSD, un proiect prin care Sighișoara să devină stațiune turistică de interes național, deoarece s-au simplificat procedurile. După părerea dânsului acest lucru ar aduce mai multi turiști. El îşi dorește acest lucru şi de aceea l-a propus.

   Mai are o sesizare făcută de mai mulți părinţi din cartierul „Bărăgan” care susțin că grădiniţa de acolo este foarte mică, în comparație cu numărul de copii de acolo.

   Următorul la cuvânt este domnul delegat sătesc Stanciu  Mihai (UIPS), care susține că după aprobarea bugetului să se cuprindă în bugetul local restaurarea clădirii primăriei din Hetiur, în al doilea rând să se restaureze staţiile de autobuz din Hetiur şi să se amplaseze coşuri de gunoi acolo, iar în al treilea rând dacă s-ar restaura clădirea primăriei, să se amenajeze un cabinet medical pentru un medic de familie.

Andrei Grecu