DEFICIENȚE ÎN APLICAREA LEGII TRANSPARENȚEI DECIZIONALE

in

Tags 

administratie

   Constatările vin în urma unei monitorizări începute pe 1 aprilie 2015 de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în cadrul proiectului Cetățenii participă, comunitatea câștigă!, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România.

   În mai multe cazuri nu s-a respectat obligația de anunțare a elaborării proiectelor de acte normative, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice și nu s-au precizat termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative. Au fost identificate 8 astfel de cazuri:

1. Proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului contractual din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Sighişoara

2. Proiectul de hotărâre privind campania de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei pe raza municipiului Sighişoara

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor din blocurile finanţate şi construite în Municipiul Sighişoara prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – A.N.L. Deși S.C. ATT S.A. a organizat o dezbatere publică la solicitarea Primăriei Municipiului Sighișoara, aceasta nu înlocuiește obligațiile Primăriei și Consiliului Local de respectare a prevederilor Legii transparenței decizionale. Mai mult, la dezbaterea publică trebuia să participe obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014. Discuțiile care au avut loc cu privire la acest proiect de act normativ și propunerile venite din partea aleșilor locali au aratăt clar nevoia ca acest proiect să fie dezbătut public. Dacă s-ar fi respectat obligațiile prevăzute în Legea transparenței decizionale ar fi fost posibil să se primească mai multe recomandări care ar fi contribuit probabil la îmbunătățirea calității proiectului respectiv. În plus, în cadrul Consiliului Local au fost exprimate mai multe propuneri și mai multe probleme care nu și-au găsit soluția în cadrul ședinței de Consiliu Local. Totodată, ar fi fost posibilă și organizarea unei dezbateri publice pentru acest subiect de maxim interes atât pentru cetățeni, comunitate, producători, comercianți, alți agenți economici etc.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere și contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reglementare Urbanistică în zona Cartierului Târnava II din municipiul Sighișoara (introdus suplimentar pe Ordinea de zi a ședinței publice)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara

8. Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014

   Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a transmis recomandări scrise către Consiliul Local Sighișoara, dar nu a primit răspunsuri justificate, deși Primăriile și Consiliile locale sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora (conform art. 12 alin. 3 din Legea 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică).

   Din analiza informațiilor existente în rapoartele de evaluare privind implementarea Legii transparenței decizionale pe care autoritățile administrației publice au obligația de a le întocmi anual, la nivelul Municipiului Sighișoara, a reieșit că acestea conțin date care nu sunt conforme cu realitatea.

    Având în vedere cele semnalate, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a transmis Primăriei în scris câteva recomandări, la care a solicitat să-i fie comunicate măsurile luate în perspectiva corectării deficiențelor.

Redacția