CONTROL AL CURȚII DE CONTURI LA SC ECOSERV SIG SRL

   În perioada 07.01.2015 – 27.02.2015 Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi a Județului Mureș, a efectuat un control la SC Ecoserv Sig SRL, societatea aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara.

   Conform actului constitutiv SC Ecoserv Sig SRL are ca obiect de activitate sortarea deșeurilor municipale, construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, amenajarea și întreținerea zonelor verzi a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de picnic și a terenurilor de joacă pentru copii, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea pieței agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor, organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale.

   Societatea a fost înființată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 49/31.03.2011, prin reorganizarea unor servicii de utilitate publică aflate în subordinea Consiliului Local și în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara. Asociatul unic al societății este Consiliul Local al Municipiului Sighișoara.

   În anul 2013 societatea a înregistrat pierderi la secția construcții-reparații (-198.306 lei), la stația de sortare gunoi menajer (-184.402 lei) și la activitatea de parcări (-83.305 lei). Profit s-a făcut la secția zone verzi (162.180 lei) și la piața agroalimentară (203.699 lei). Veniturile totale au fost de 3.622.887 lei, iar cheltuielile totale de 3.723.021 lei. Astfel au fost realizate pierderi în sumă de 100.134 lei.

   În anul 2014 societatea a înregistrat pierderi la secția construcții-reparații (-90.738 lei), la stația de sortare gunoi menajer (-128.857 lei) și la activitatea de parcări (-32.835 lei). Profit s-a făcut la secția zone verzi (225.763 lei) și la piața agroalimentară (217.503 lei). Veniturile totale au fost de 4.269.081 lei, iar cheltuielile totale de 4.062.095 lei. Astfel au fost realizate venituri de 206.986 lei.

   În structura cheltuielilor de exploatare pe anul 2014 ponderea cea mai mare o au cheltuielile de personal (50,63%) și cheltuielile cu bunuri și servicii (42,77%).

   La 31.12.2014 SC Ecoserv Sig SRL Sighișoara avea prevăzut în organigramă un număr de 139 angajați, din care 8 angajați cu funcții de conducere și 131 angajați cu funcții de execuție. Societatea este condusă operativ de un Consiliu de Administrație constituit din 5 membri, al cărei președinte este Marian Adriana Paula, în același timp șefa Biroului Buget, Contabilitate și Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara.

   În urma controlului s-a constatat că au fost efectuate cheltuieli nejustificate reprezentând tichete de masă și tichete cadou, acordate fără temei legal directorului, în perioada septembrie 2012 - decembrie 2013, fiind estimate plăți nelegale în sumă totală de 3.058 lei. Începând cu data de 31.07.2012, între Primăria municipiului Sighișoara, reprezentată atunci de Ioan Dorin Dăneșan și SC Ecoserv Sig SRL, reprezentată atunci de Gheorghe Maior, s-a încheiat un contract de muncă individual în care, referitor la drepturile salariale, se menționa doar cuantumul salariului de bază brut, adică 3.809 lei, fără a fi stipulate alte sporuri sau indemnizații. În consecință fostul director a fost obligat de Curtea de Conturi să returneze contravaloarea tichetelor primite ilegal, lucru pe care l-a făcut pe 19.02.2015.

   Alte nereguli constatate de Curtea de Conturi sunt nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea programului anual de achiziții publice și neconstituirea unei comisii de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru elaborarea și implementarea controlului intern. Potrivit Curții de Conturi există riscul de stabilire incorectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și riscul unor omisiuni sau reglementare inadecvată a unor activități (din lipsă de preocupare în cunoașterea principiilor generale de bună practică ce compun aquis-ul comunitar și a modalității în care aceste principii se transpun în sistemele de management sau control intern). Consecințele economico-financiare sunt apariția unor nereguli și abateri în ce privește constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative prin care a fost înființată entitatea, planificarea achizițiilor publice, precum și producerea de prejudicii prin efectuarea de cheltuieli nelegale. Din nefericire valoarea estimativă a erorii nu se poate cuantifica.

   În urma controalelor făcute în perioada 2012-2104, auditorii publici externi au concluzionat că la nivelul SC Ecoserv Sig SRL modul de administrare a patrimoniului public și privat precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității; gradul de răspândire în activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de control/audit este redus”. Cu alte cuvinte, concluzia auditorilor confirmă ceea ce repetăm de peste doi ani de zile în articolele ce au ca temă SC Ecoserv Sig SRL.

Redacția