ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL ÎN 27 FEBRUARIE 2014

   Pe finalul anului 2013, așa cum am prezentat deja în zia­rul nostru (sursa informației aici), prefectul județului Mureș, Corneliu Grosu, s-a pronunțat în favoarea consilierilor Uniunii Independente pentru Sighișoara care, de la începerea mandatului, au depus o serie de proiecte de hotărâre pentru a fi introduse pe ordinea de zi și supuse votului. Ele au fost ignorate de executivul Primăriei sub comanda expresă a primarului condamnat (după sursele noastre unele au fost chiar rupte și aruncate la gunoi de către acesta). Iată că, în ciuda faptului că prefectul a cerut includerea proiectelor pe ordinea de zi a primei ședințe de Consiliu Local din anul 2014, primarul pușcăriabil continuă abuzurile și nu se supune legilor în vigoare. Așadar și sedința de Consiliu Local a lunii februarie, ce va avea loc pe 27 februarie 2014, va fi lipsită de pro­iectele independenților. (nota redacției)

ORDINEA DE ZI

1. Petiţia nr. 11/CL/17.02.2014 prin care Asociaţia Clubul Spor­tiv „Pro Tineret Sighişoara” solicită promovarea Proiectului de Ho­tărâre iniţiat de un grup de consilieri, privind închirierea cu titlu gratuit a sălii de sport Radu Voina în perioada 2014-2015, pentru fotbal în sală

2. Petiţia nr. 12/CL/20.02.2014 prin care Asociaţia pentru Drep­turile Animalelor Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat cu Municipiul Sighişoara în vederea achiziţionării spaţiului pentru amenajarea unui adăpost în comuna Albeşti şi contribuţie finan­ciară în acest sens

3. Informare privind evenimentele culturale ce se vor desfăşura în Municipiul Sighişoara, în anul 2014

4. Raport de activitate pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Sta­tutului Asociaţiei Sportive Handbal Club Municipal Sighişoara, aprobat prin art.3 din Hotătârea Consiliului Local Sighişoara nr.27/30.01.2014 şi aprobarea actului constitutiv al acestei aso­ciaţii

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regu­lamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de re­şedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin Hotă­rârea Consiliului Local nr. 82/25.10.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/27.06.2013

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al Municipiului Sighişoara repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatorilor teh­nici din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu, Axa 1

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bahnea, Batoş, Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata şi Vânători la Asociaţia de Dezvoltare Inter­comunitară „Aqua Invest Mureş”

10. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului „ProEtnica – Festival Intercultural Sighişoara” 2014

11. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Acade­mia Sighişoara” 2014

12. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţi­lor Asociaţiei Culturale „Plaiuri Ardelene” Sighişoara

13. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoa­ra, Ediţia I, 2014

14. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţi­lor Asociaţiei Culturale „Kikerics” Sighişoara

15. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi în­treţinerea păşunilor proprietatea privată a Municipiului Sighişoa­ra pe anul 2014

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighişoara

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, titulara dreptului de administrare

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei părţi din veniturile obţinute de către Spitalul Municipal Sighişoara din în­chirierea către terţi a unor spaţii transmise în folosinţă gratuită

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii ca­dastrale

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţi­une pentru spaţiul comercial, apartamentul nr. I din imobilul, mo­nument istoric din Municipiul Sighişoara, P-ţa Hermann Oberth nr. 23

21. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închi­riere

22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închi­riere

23. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de conce­siune

24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003

25. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Sighişoara, în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

26. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Sursa: sighisoara.org.ro